Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen kampleiders en minderjarige deelnemers aan de activiteiten van onze stichting zijn niet eenduidig en daarmee lastig in regels te omschrijven. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als stichting voor al onze kampleiders een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen (én vrijwilligers!) en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het beleid dat door onze stichting wordt gevoerd.

 1. De gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers:

Wanneer je bij ons komt werken, in wat voor rol dan ook (b.v. kampleider, keukenteam of bestuurslid), vragen wij je onderstaande gedragscode te onderschrijven. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 1. De kampleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen (minderjarige) kampdeelnemers zich veilig en gerespecteerd voelen.
 2. De kampleider onthoudt zich ervan kampdeelnemers te benaderen en te behandelen op een wijze die hen in hun waardigheid aantast.
 3. De kampleider dringt niet verder door in het privéleven van de kampdeelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De kampleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de kampdeelnemer.
 5. De kampleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De kampleider zal zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de badruimtes en slaapzalen.
 7. De kampleider heeft de plicht om kampdeelnemers naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de kampleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De kampleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet redelijk zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet voorziet, of bij twijfel over bepaalde vormen van gedrag dient de kampleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo hierover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
 1. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, kampleider-kampdeelnemer); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Als we gedrag constateren dat volgens de bovenstaande omschrijving valt onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, leidt dat tot vervolgstappen waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Naast deze gedragscode gaan kampleiders ook akkoord met de kampregels uit de leidingmap.

 

 

 

 

 

 

Deze  gedragscode is 23-06-2019 vastgesteld door de commissie
van het DSV kindervakantiekamp.